ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE | torek, 26. oktober 2021

IzobraževanjaRFR

POSVETOVANJE 01/21

Letno poročanje javnega sektorja – novosti in posebnosti za leto 2020

Posvetovanje v digitalni izvedbi, na voljo od 15. januarja 2021.
Na posvetovanju bomo podrobneje predstavili pripravo računovodskih izkazov in pojasnil ter obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Posebno pozornost bomo namenili računovodskim postavkam, ki so v letu 2020 povzročale največ težav - pri osnovnih sredstvih, zalogah, časovnih razmejitvah, terjatvah, prihodkih, odhodkih, poslovnem izidu, obveznostih za sredstva v upravljanju in drugih.
 
Digitalna izvedba posvetovanja vam omogoča udoben ogled vsebin v času in na kraju, ki vam najbolj ustreza, na vaši najljubši napravi, ter prihranek časa in potnih stroškov. 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno računovodjem v javnem sektorju − pri določenih in drugih uporabnikih, računovodjem v računovodskih servisih, ki vodijo računovodstvo za javni sektor, in vsem, ki so odgovorni za poslovanje v javnem sektorju − direktorjem, ravnateljem, predstojnikom in drugim. 
1. Osnove letnega poročanja
Predavatelj: 
Mag. Milenka Čižman
Roki za oddajo in sprejem letnega poročila | Vsebina letnega poročila | Kaj spada v poslovno in kaj v računovodsko poročilo | Na kaj paziti pri pripravi posameznih vrst izkazov | Premoženjska bilanca
 
2. Uskladitve in zaključna knjiženja
Predavatelj:
Mag. Milenka Čižman

Uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem | Uskladitev terjatev in obveznosti z ustanoviteljem | Zaključna knjiženja za izdelavo računovodskih izkazov | Ugotovitev poslovnega izida | Razporeditev in poraba poslovnega izida

3. Posebnosti dolgoročnih sredstev in obveznosti
Predavatelj:
Mag. Jana Trbižan

Oblikovanje obveznosti do virov sredstev v povezavi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi | Pridobitev opreme iz različnih virov | Redni in izredni odpis opredmetenih osnovnih sredstev | Kako obravnavati drobni inventar

4. Posebnosti kratkoročnih sredstev in obveznosti
Predavatelj:
Mag. Jana Trbižan
Pripoznanje in vrednotenje zalog | Pripoznanje ter odprava terjatev in obveznosti | Kdaj se uporabijo časovne razmejitve
 
5. Izdelava izkaza poslovnega izida
Predavatelj:
Mag. Andreja Bajuk Mušič

Pripoznavanje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka in po načelu poslovnega dogodka | Poslovanje v svojem/tujem imenu za svoj/tuj račun | Odlaganje prihodkov in njihovo vračunavanje | Obravnava nekaterih vrst stroškov | Knjiženje "brezplačno" pridobljenega blaga in storitev
 
6. Na kaj paziti pri obračunu DDPO
Predavatelj:
Mag. Andreja Bajuk Mušič

Kako se obravnavajo prihodki in odhodki za potrebe obračuna DDPO | Ugotavljanje davčne osnove | Pokrivanje davčne izgube | Uveljavljanje olajšav | Prenos neizkoriščenih davčnih olajšav in vrstni red uveljavljanja

Izvedba, termini in cena

Cena posvetovanja je 180 EUR (naročniki revije IKS) oziroma 200 EUR (drugi), DDV ni vključen. S plačilom do 15. decembra 2021 si zagotovite dodatni 10-odstotni popust.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko. Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Cena vključuje 30-dnevni dostop do videoposnetkov posvetovanja ter do gradiva in dogovorov svetovalcev Zveze RFR na vprašanje udeležencev.
POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Naročniška številka je navedena na zadnjem računu Zveze RFR. Če naročate prvič, pustite polje prazno.
Naročniška številka:
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si