ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE | torek, 26. oktober 2021

IzobraževanjaRFR

POSVETOVANJE 02/21

Letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS

Posvetovanje v digitalni izvedbi, januar 2021.
Posvetovanje v digitalni izvedbi, na voljo od 15. januarja 2021.
 
Na posvetovanju bomo pregledali obveznosti, osvežili roke in obseg poročanja posameznih subjektov ter pregledali obvezna pojasnila. Zaradi izjemnih razmer bodo organizacije za poslovno leto večjo pozornost posvetile presoji dejavnikov, ki nakazujejo, da so sredstva oslabljena. Zato bomo predstavili postopek izvedbe slabitve, če knjigovodska vrednost sredstva presega njegovo nadomestljivo vrednost. V luči morebitnega neizpolnjevanja prihodkovnega kriterija, ki je vezan na vračilo državnih pomoči, bomo obdelali pravila razvrščanja prihodkov ter pravila njihovega odlaganja in vračunavanja. Pozornost bomo posvetili določitvi pomembnosti v računovodskih izkazih, predvsem z vidika popravljanja pomembnih napak.

Digitalna izvedba posvetovanja vam omogoča udoben ogled vsebin v času in na kraju, ki vam najbolj ustreza, na vaši najljubši napravi, ter prihranek časa in potnih stroškov. 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno zaposlenim v računovodstvu, ki sodelujejo in/ali so odgovorni za pripravo računovodskih izkazov za letno poročanje.
 
1. Sestavitev letnega poročila za leto 2020 
Predavatelj:
Dr. Marjan Odar

Zavezanci za sestavitev letnega poročila | Vsebina letnega poročila, obseg poročanja in roki po zavezancih | Računovodsko poročilo | Poslovno poročilo | Poenostavitev računovodenja za organizacije, ki niso družbe | Pojasnila k računovodskim izkazom

2. Slabitev sredstev in ugotavljanje poštene vrednosti
Predavatelj:
Dr. Marjan Odar

Pravila slabitve | Merjenje nadomestljive vednosti | Ugotavljanje vrednosti sredstva v uporabi | Ocene prihodnjih denarnih tokov | Oslabitev denar ustvarjajoče enote | Razveljavitev izgube zaradi oslabitve | Opredelitev in merjenje poštene vrednosti | Ugotavljanje poštene vrednosti za nefinančna sredstva | Tehnike ocenjevanja vrednosti | Hierarhija poštene vrednosti

3. Poudarki glede merjenja sredstev in obveznosti
Predavatelj:
Dr. Marjan Odar

Opredmetena osnovna sredstva | Neopredmetena sredstva | Naložbene nepremičnine | Terjatve | Finančne naložbe | Zaloge | Obveznosti | Rezervacije | Časovne razmejitve

4. Uporaba čistega dobička in pokrivanje izgube
Predavatelj:
Dr. Marjan Odar

Ugotovitev čistega dobička | Uporaba čistega dobička | Ugotovitev bilančnega dobička | Pokrivanje izgube

5. Sestavitev izkaza poslovnega izida
Predavatelj:
Mag. Andreja Bajuk Mušič

Razčlenjevanje postavk in enotne sheme | Razvrščanje v Ajpesovih shemah | Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki | Poudarki pri pripoznavanju, vračunavanju ter odlaganju prihodkov in stroškov | Dodatna zahtevana pojasnila za IPI za leto 2020

6. Izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov
Predavatelj:
Mag. Andreja Bajuk Mušič

Zavezanci za sestavitev | Izkaz drugega vseobsegajočega donosa | Sestavitev izkaza gibanja kapitala | Sestavitev izkaza denarnih tokov

7. Pomembnost, dogodki po datumu bilance stanja ter računovodska napaka
Predavatelj:
Mag. Andreja Bajuk Mušič

Določitev pomembnosti | Kaj so dogodki po datumu bilance stanja | (Ne)popravljalni dogodki po datumu bilance stanja in razkritja | Kaj je računovodska napaka | Popravljanje računovodskih napak | Vračilo državne pomoči – računovodska napaka?
 

Izvedba, termini in cena

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 180 EUR (brez DDV), za nenaročnike 200 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do videoposnetka posvetovanja in do gradiva.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko. Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem.
POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Naročniška številka je navedena na zadnjem računu Zveze RFR. Če naročate prvič, pustite polje prazno.
Naročniška številka:
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si