ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE | sreda, 28. september 2022

IzobraževanjaRFR

POSVETOVANJE 2/22

Letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS, za leto 2021

Posvetovanje v digitalni izvedbi na voljo od 1. februarja 2022.
Na posvetovanju bomo pregledali obveznosti, roke in obseg poročanja glede na vrste posameznih subjektov. Razmere, v katerih delujemo, so vnesle mnoge spremembe oziroma izzive, organizacije pa so morale temu prilagoditi svoje poslovanje in upravljanje tveganj. Zato pri pripravi letnega poročila presoja delujoče organizacije (na kar smo vas opozarjali v preteklih letih) ne bo več eno izmed najpomembnejših področij poročanja. Kar nekaj organizacij je prejelo državne pomoči za odpravo posledic epidemije. V tem smislu je izredno pomembno, da so bilančne postavke (kot so velikost prihodkov, stroškov ali podobno) prikazane v pravilni velikosti in pravem trenutku, kot to določajo računovodski standardi – saj bodo organizacije le v tem primeru prejeto pomoč lahko obdržale. Nasprotno bodo računovodski izkazi vsebovali napake, ki jih bodo organizacije morale popraviti. Na posvetovanju bomo predstavili tudi Ajpesovo stališče v zvezi z načinom popravljanja napak.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?

Posvetovanje je namenjeno zaposlenim v računovodstvu in drugih oddelkih, ki sodelujejo in/ali so odgovorni za pripravo računovodskih izkazov za letno poročanje.

PROGRAM POSVETOVANJA

SKLOP 1. Priprava letnega poročila za leto 2021
Predavatelj: dr. Marjan Odar

Zavezanci za pripravo letnega poročila | Vsebina letnega poročila, obseg poročanja in roki po zavezancih | Računovodsko poročilo | Poslovno poročilo | Pojasnila k računovodskim izkazom

SKLOP 2. Slabitev sredstev in ugotavljanje poštene vrednosti
Predavatelj: 
dr. Marjan Odar

Pravila slabitve | Merjenje nadomestljive vrednosti | Ugotavljanje vrednosti sredstva v uporabi | Ocene prihodnjih denarnih tokov | Oslabitev denar ustvarjajoče enote | Razveljavitev izgube zaradi oslabitve | Opredelitev in merjenje poštene vrednosti | Ugotavljanje poštene vrednosti za nefinančna sredstva | Tehnike ocenjevanja vrednosti | Hierarhija poštene vrednosti

SKLOP 3. Poudarki glede merjenja sredstev in obveznosti
Predavatelj: 
dr. Marjan Odar

Opredmetena osnovna sredstva | Neopredmetena sredstva | Naložbene nepremičnine | Poslovne terjatve | Finančne naložbe | Zaloge | Obveznosti | Rezervacije | Časovne razmejitve

SKLOP 4. Uporaba čistega dobička in pokrivanje izgube
Predavatelj: 
dr. Marjan Odar

Ugotovitev čistega dobička | Uporaba čistega dobička | Ugotovitev bilančnega dobička | Pokrivanje izgube

SKLOP 5. Priprava izkaza poslovnega izida
Predavateljica: 
mag. Andreja Bajuk Mušič

Razčlenjevanje postavk in enotne sheme | Prihodki iz prodaje blaga in storitev | Prihodki iz najemnin | Prihodki iz državnih pomoči | Prihodki iz financiranja | Stroški materiala | Stroški storitev | Stroški amortizacije | Stroški dela | Odhodki iz financiranja

SKLOP 6. Izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov
Predavateljica: 
mag. Andreja Bajuk Mušič

Zavezanci za sestavitev | Izkaz drugega vseobsegajočega donosa | Sestavitev izkaza gibanja kapitala | Sestavitev izkaza denarnih tokov

SKLOP 7. Poročanje Ajpesu
Predavateljica: mag. Andreja Bajuk Mušič

Splošno | Gospodarske družbe in zadruge | Društva | Nepridobitne organizacije | Samostojni podjetniki

SKLOP 8. Popravljanje računovodskih napak in razkrivanje sprememb računovodske ocene Predavateljica: mag. Andreja Bajuk Mušič

Kaj je računovodska napaka | Kaj je računovodska ocena | Dogodki po datumu bilance stanja | Pomembne in nepomembne napake | Popravljanje računovodskih napak pri poročanju Ajpesu

Z vami bosta mag. Andreja Bajuk Mušič in dr. Marjan Odar.

CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 198 EUR (brez DDV), za nenaročnike 220 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva. Za udeležbo na posvetovanju se morate prijaviti. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko. Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

NAROČNIKI

Naročniki paketa Posvetovanja digital ali Posvetovanja plus se morate za ogled vsebin prijaviti desno zgoraj. Po prijavi boste posvetovanja lahko gledali s klikom na gumb MOJE VSEBINE.
Za udeležbo na živem dogodku morate naročniki paketa Posvetovanja v živo ali Posvetovanja plus potrditi udeležbo. Prijavite se desno zgoraj in kliknete gumb MOJE VSEBINE. Tam boste našli izpisane termine posvetovanj v živo. Na posvetovanja se morate prijaviti s klikom POTRDI UDELEŽBO.

Če posvetovanje v živo odpade, boste naročniki paketa Posvetovanja v živo po elektronski pošti prejeli povezavo do digitalne izvedbe posvetovanja. Povezava je veljavna 30 dni. Naročniki paketa Posvetovanja plus pa dostopate do digitalnih posvetovanj neomejeno v času naročnine.
POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Koda za popust: Potrdi kodo
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si