Dobrodošli na strani izobraževanj Zveze RFR.

Za dostop do vaših izobraževanj se morate prijaviti.

Prijava
Loading...
POSVETOVANJE 2/23

Letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS, za leto 2022

Posvetovanje v digitalni izvedbi bo na voljo od 26. januarja 2023.
Na posvetovanju bomo pregledno predstavili vse obveznosti, roke in obseg poročanja, in sicer za vse vrste subjektov. Opozorili bomo na področja, ki ob zaključevanju poslovnega leta zahtevajo presojo, pa tudi na novosti, ki nas v prihodnjih letih čakajo zaradi sprejete direktive CSRD. Posebno pozornost bomo namenili spremembam na postavkah kapitala. V luči mednarodnih novosti s področja pomembnosti bomo pogledali, kako zastaviti presojo pomembnosti tako z vidika pravilnega pripoznavanja poslovnih dogodkov v računovodskih izkazih kot tudi z vidika priprave pojasnil k njim. Opazili smo, da kar nekaj dilem v praksi povzroča obveznost razkrivanja zabilančnih sredstev in obveznosti. Zato bomo slednje podrobneje razčlenili in predstavili z njimi povezana pojasnjevanja.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno zaposlenim v računovodstvu in drugih oddelkih, ki sodelujejo in/ali so odgovorni za pripravo računovodskih izkazov za letno poročanje.
SKLOP 1. Priprava letnega poročila za leto 2022 in direktiva CSRD
Predavatelj: dr. Marjan Odar
Zavezanci za pripravo letnega poročila | Vsebina letnega poročila, obseg poročanja in roki po zavezancih | Računovodsko poročilo | Poslovno poročilo | Pojasnila k računovodskim izkazom | Direktiva CSRD

SKLOP 2. Poudarki glede merjenja sredstev in obveznosti
Predavatelj : dr. Marjan Odar
Opredmetena osnovna sredstva | Neopredmetena sredstva | Naložbene nepremičnine | Poslovne terjatve | Finančne naložbe | Zaloge | Obveznosti | Rezervacije | Časovne razmejitve | Ugotavljanje poštene vrednosti za nefinančna sredstva

SKLOP 3. Spremembe na postavkah kapitala
Predavatelj: dr. Marjan Odar
Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala po ZGD-1 | Ugotovitev čistega dobička | Uporaba čistega dobička | Ugotovitev bilančnega dobička | Pokrivanje izgube

SKLOP 4. Priprava izkaza poslovnega izida, drugega vseobsegajočega donosa, denarnih tokov in gibanja kapitala
Predavateljica: mag. Andreja Mušič
Razčlenjevanje postavk, enotne sheme in nova pojasnila glede postavk AOP | Prihodki iz prodaje blaga in storitev | Prihodki iz najemnin | Prihodki iz državnih pomoči | Prihodki iz financiranja | Stroški materiala | Stroški storitev | Stroški amortizacije | Stroški dela | Odhodki iz financiranja | Izkaz drugega vseobsegajočega donosa | Izkaz gibanja kapitala | Izkaz denarnih tokov

SKLOP 5. Pomembnost
Predavateljica: mag. Andreja Mušič
Splošno | Presoja (ne)pomembnosti | Kvalitativni in kvantitativni kriteriji | Pomembnost pri knjiženju | Pomembnosti pri razkrivanju | Uporaba v praksi

SKLOP 6. Zabilančne postavke – zahteve razkrivanja
Predavateljica: mag. Andreja Mušič
Zabilančne ali zunajbilančne postavke? | Pogojne obveznosti in sredstva | Zahteve razkrivanja | Praktični primeri
 
Izvedba, termini in cena

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 217,80 EUR (brez DDV), za nenaročnike 242 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva. Za udeležbo na posvetovanju se morate prijaviti. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko.

Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.
Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

NAROČNIKI

Naročniki na Posvetovanja se morate za ogled vsebin prijaviti desno zgoraj. Po prijavi boste posvetovanja lahko gledali s klikom na gumb MOJE VSEBINE.    

Za udeležbo na živem dogodku pa morate potrditi udeležbo. Prijavite se desno zgoraj in kliknete gumb MOJE VSEBINE. Tam boste našli izpisane termine posvetovanj v živo. Na posvetovanja se morate prijaviti s klikom POTRDI UDELEŽBO.    

Več informacij:
Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.  

Prijavite se s spodnjo spletno naročilnico.  
POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Koda za popust: Potrdi kodo
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si