ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE | sreda, 28. september 2022

IzobraževanjaRFR

POSVETOVANJE 1/22

Letno poročanje v javnem sektorju za leto 2021

Posvetovanje v digitalni izvedbi na voljo od 20. januarja 2022.
V javnem sektorju so za oddajo letnih poročil predpisani zelo kratki roki – v tem smislu je poročanje zahtevno opravilo, sploh če ga uporabniki želijo izpeljati čim bolj sistematično in seveda kakovostno. V okviru letnega poročila pa mora proračunski uporabnik podati tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ, v kateri poroča tudi o izvedenih notranjih revizijah. Področja poslovanja, na katerih morajo najprej izvesti notranje revidiranje, pa so razvidna iz registra tveganj proračunskega uporabnika.

Na posvetovanju bomo pojasnili, kako karseda kakovostno pripraviti letno poročilo, vanj vključene računovodske izkaze ter računovodsko in poslovno poročilo. Obravnavali bomo tudi obračun davka od dohodkov pravnih oseb, ki je povezan z ugotovitvijo poslovnega izida. K letnemu poročanju v javnem sektorju pa sodi tudi priprava premoženjske bilance. V zadnjem sklopu bomo udeležencem pojasnili, kako pristopiti k pripravi registra tveganj, na podlagi katerega morajo izvajati notranje revizije, da bodo poslovali skladno z Zakonom o javnih financah.


KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?

Posvetovanje je namenjeno tistim, ki vodijo računovodstvo za določene in druge uporabnike ter pripravljajo izkaze in letna poročila. Namenjeno pa je tudi tistim, ki so odgovorni za poslovanje, direktorjem, ravnateljem, predstojnikom in organom upravljanja pri teh uporabnikih.

PROGRAM POSVETOVANJA

SKLOP 1. Ugotovitev poslovnega izida in izkazovanje prihodkov in odhodkov
Predavateljica: mag. Andreja Bajuk Mušič

Splošna pravila pripoznavanja prihodkov | Splošna pravila pripoznavanja odhodkov | Stroški storitev, materiala, dela in amortizacije | Poslovanje v svojem in tujem imenu | Ločevanje prihodkov in odhodkov po dejavnostih | Ugotovitev poslovnega izida in knjiženje

SKLOP 2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
Predavateljica:
mag. Andreja Bajuk Mušič

Splošno in posebno o obračunu DDPO| Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti | Prihodki pridobitne in nepridobitne dejavnosti ter pripadajoči odhodki | Ugotavljanje davčne osnove | Pokrivanje davčne izgube | Olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj | Olajšave za vlaganja v opremo in neopredmetena sredstva | Olajšave za novozaposlene | Olajšave za zaposlovanje invalidov | Olajšave za nagrade za praktično delo | Olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje | Dopolnitev ZDDPO-2

SKLOP 3. Preverjanje postavk bilance stanja ter merjenje sredstev in obveznosti
Predavateljica: 
mag. Andreja Bajuk Mušič

Popis in knjiženje popisnih razlik | Terjatve in obveznosti | Usklajevanje z ustanoviteljem | Opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva | Dolgoročne finančne naložbe in posojila | Obveznosti do virov sredstev

SKLOP 4. Vsebina računovodskega poročila
Predavateljica 
mag. Jana Trbižan

Javna služba in tržna dejavnost | Dolgoročne rezervacije | Izkazovanje presežka odhodkov | Vrednotenje zalog | Neporavnane terjatve in obveznosti | Viri sredstev | Naložbe prostih denarnih sredstev | Pomembnejše spremembe stalnih sredstev | Zunajbilančna evidenca | Odpisana sredstva v uporabi | Druge pomembne informacije

SKLOP 5. Vsebina poslovnega poročila
Predavateljica: 
mag. Jana Trbižan

Splošni, posebni in zaključni del | Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih | Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ | Roki za letno poročanje

SKLOP 6. Priprava premoženjske bilance
Predavateljica: 
mag. Jana Trbižan

Priprava podatkov | Obrazec BB | Obrazec Partnerji | Zneski za pobot | Premoženjska bilanca | Obrazložitev razlik | Skupna premoženjska bilanca občine | Roki za oddajo

SKLOP 7. Notranje revidiranje na podlagi registra tveganj pri proračunskih uporabnikih 
Predavateljica: Jasminka Mlakar, univ. dipl. ekon.

Notranje revidiranje po ZJF | Register tveganj | Kdo je odgovoren za vzpostavitev registra tveganj | Kako začeti s pripravo registra tveganj | Kako lahko pri tem pomaga notranji revizor
 

Z vami bodo mag. Andreja Bajuk Mušič, mag. Jana Trbižan in Jasminka Mlakar, univ. dipl. ekon.

CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 198 EUR (brez DDV), za nenaročnike 220 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva. Za udeležbo na posvetovanju se morate prijaviti. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko. Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

NAROČNIKI

Naročniki paketa Posvetovanja digital ali Posvetovanja plus se morate za ogled vsebin prijaviti desno zgoraj. Po prijavi boste posvetovanja lahko gledali s klikom na gumb MOJE VSEBINE.
Za udeležbo na živem dogodku morate naročniki paketa Posvetovanja v živo ali Posvetovanja plus potrditi udeležbo. Prijavite se desno zgoraj in kliknete gumb MOJE VSEBINE. Tam boste našli izpisane termine posvetovanj v živo. Na posvetovanja se morate prijaviti s klikom POTRDI UDELEŽBO.

Če posvetovanje v živo odpade, boste naročniki paketa Posvetovanja v živo po elektronski pošti prejeli povezavo do digitalne izvedbe posvetovanja. Povezava je veljavna 30 dni. Naročniki paketa Posvetovanja plus pa dostopate do digitalnih posvetovanj neomejeno v času naročnine.
POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Koda za popust: Potrdi kodo
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si