ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE | sreda, 28. september 2022

IzobraževanjaRFR

POSVETOVANJE 11/21

Priprave na letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS

Digitalna izvedba že na voljo
Zaključevanje poslovnega leta 2021 bi moralo miniti v mirnejšem duhu kot v preteklih letih. Kljub vsemu ne moremo mimo učinka, ki ga je oziroma bo epidemija COVID-19 pustila v računovodskih izkazih organizacij. Zato bomo na posvetovanju osvetlili računovodska pravila, ki veljajo za oslabitev sredstev, s poudarkom na slabitvah, ki so posledica epidemije. Pregledali bomo tudi splošna pravila, ki veljajo za pripoznavanje prihodkov. Kar nekaj ukrepov državnih pomoči je vezanih na (ne)doseganje prihodkovnega kriterija. Posledično je pomembno, da organizacije prihodke pripoznajo ne le v pravilnem obdobju, pač pa tudi v pravilni velikosti. Obravnavali bomo tudi področje najemov. Dve leti minevata od uvedbe prenovljenih računovodskih pravil njihovega pripoznavanja pri najemnikih. V praksi pa se pojavljajo številni dogodki, ki zahtevajo jasne odgovore v zvezi z vlaganji v najeta sredstva in v zvezi z vključevanjem najemnine v ceno (morebitnega kasnejšega) odkupa najetega sredstva.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?

Posvetovanje je namenjeno zaposlenim v računovodstvu, ki sodelujejo pri pripravi zaključnega računa oziroma so zanjo odgovorni.

 
PROGRAM POSVETOVANJA

SKLOP 1. Pregled zahtev ZGD-1 o poročanju in poudarki glede merjenja sredstev in obveznosti ob zaključku leta
Predavatelj: dr. Marjan Odar
Vsebina letnega poročila, obseg poročanja in zavezanci | Opredmetena osnovna sredstva | Neopredmetena sredstva | Naložbene nepremičnine | Finančne naložbe | Zaloge | Obveznosti | Rezervacije

SKLOP 2. Prevrednotenje kot posledica COVID-19
Predavatelj: dr. Marjan Odar
Računovodska pravila prevrednotenja sredstev | Oslabitev sredstev v razmerah COVID-19 | Ugotavljanje poštene vrednosti v razmerah COVID-19 | Ocenjevanje vrednosti za računovodsko poročanje v razmerah COVID-19
 
SKLOP 3. Poudarki glede izkazovanja prihodkov
Predavateljica: mag. Andreja Bajuk Mušič
Prihodki – poudarki, pomembni za pripoznavanje (časovno, vrednostno) | Kdaj organizacija prodaja v tujem imenu in za tuj račun | Odloženi in vračunani prihodki | Prihodki iz državnih pomoči in obveznost njihovega vračila

SKLOP 4. Poudarki glede izkazovanja odhodkov
Predavateljica: mag. Andreja Bajuk Mušič
Odhodki – poudarki, pomembni za pripoznavanje (časovno, vrednostno) | Odlaganje stroškov | Vračunavanje stroškov | Popis in inventurni primanjkljaji

SKLOP 5. Izbrane teme pripoznavanja poslovnih dogodkov najema pri najemnikih
Predavateljica: mag. Andreja Bajuk Mušič
Računovodska pravila pri najemih | Vlaganja v najeta sredstva | Spodbude pri najemih | Vključitev najemnine v nakupno ceno (ne)premičnine

Z vami bosta mag. Andreja Bajuk Mušič in dr. Marjan Odar.


 

Izvedba, termini in cena

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 180 EUR (brez DDV), za nenaročnike 200 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva. Za udeležbo na posvetovanju se morate prijaviti. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko. Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

Zaradi vse slabših epidemioloških razmer smo se zaradi varnosti udeležencev odločili, da bomo posvetovanje izvedli le v digitalni obliki. Hvala za razumevanje.
 
POTRDI PRODUKT
Izberi izvedbo:
PODATKI O UDELEŽENCU
Za prijavo na dogodku potrebujete Osebno RFR-številko. Če je še nimate, jo lahko pridobite z registracijo na strani: osebnarfr.zvezarfr.si
Osebna RFR-številka udeleženca:
Elektronski naslov udeleženca:
Ime udeleženca:
Priimek udeleženca:
Želim dodati še enega udeleženca
PODATKI O PLAČNIKU
Davčna številka:
Naziv:
Ulica in hišna številka:
Pošta:
Kraj:
Kontaktni elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
PREGLED NAROČILA
Izbran produkt:/
Število udeležencev:1
Cena:/
Koda za popust: Potrdi kodo
Po potrditvi bo plačnik udeležbe na navedeni naslov prejel predračun in navodila za plačilo.

Prijavljeni udeleženci bodo na elektronski naslov prejeli potrditev prijave in napotke za udeležbo na izobraževalnem dogodku Zveze RFR.

ODDAJ PRIJAVO

Potrebujete več informacij?

Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si